Veer­krachtige buurten

Stadgenoot wil samen met bewoners en partners in een buurt werken aan een fijne, leefbare en veilige omgeving. Niet alleen door te zorgen voor goede woningen, ook door samenleven te stimuleren. Wij geloven in bewonerskracht.
Bewonerskracht

Onze overtuiging is dat het hebben van invloed op wat er gebeurt met je huis en in je buurt je woonplezier vergroot. Het kan ook motiveren om je actief in te zetten voor de buurt, als je dat wilt en kunt. Omdat ‘goed wonen’ ook gaat over de buurt waar je woont, stimuleren wij bewonerskracht om zo huurders – naar vermogen – te laten bijdragen aan de buurt en samenredzaamheid. We zien onze bewoners als onze belangrijkste partners in de buurt. We zijn immers stadgenoten. Wij stimuleren hen om een rol te pakken en mee te denken of mee te doen met wat zij belangrijk vinden in hun buurt. We gaan en blijven daarom actief in gesprek met onze bewoners en faciliteren hun initiatieven. En blijven zoeken naar nieuwe ingangen om ook bewoners die we nu nog niet spreken te bereiken.

Buurtmaken

We zien gebiedsontwikkelingen (herstructurering) als vliegwiel om tegelijkertijd aan verschillende fysieke en sociale ambities te werken. Stadgenoot heeft een aantal grote lopende gebiedsontwikkelingen. Daar werken we in gestaag tempo aan door. Binnen die totale opgave in een buurt werken we, daar waar het kan, aan het toevoegen van woningen (verdichten), het verbeteren van de kwaliteit, passend huisvesten, verduurzaming, differentiatie door het toevoegen van verschillende woningtypes of andere woonvormen en community building. Hier blijft het uitgangspunt gelden dat we na sloop minimaal hetzelfde aantal – maar waar mogelijk meer – sociale huurwoningen terugbouwen. Zo bieden we aan meer mensen woonruimte, verbeteren we de kwaliteit, werken wij aan het bevorderen van het samenleven en dragen we, samen met onze bewoners, bij aan buurten met een hogere mate van gemeenschapszin en verbondenheid (samenredzaamheid).

Gebiedsgericht werken

We werken gebiedsgericht en per buurt verschilt onze inzet. Daarom delen we onze gebieden in op basis van draagkracht, problematiek en ontwikkelkansen:

  • Reguliere buurten, waarbinnen we alle werkzaamheden verrichten die van ons verwacht mogen worden als goede verhuurder.
  • Inzetbuurten, waarbinnen we naast bovenstaande, actief inzetten op leefbaarheid.
  • Interventiebuurten, waarin we naast bovenstaande binnen zowel het fysieke als sociale domein flink aan de slag gaan.

Deze indeling is de basis voor het bepalen van de benodigde inzet en middelen. Om gelijkheid te bevorderen is het nodig om ongelijk te investeren. Interventiebuurten verdienen onze bijzondere aandacht en krijgen daarom van Stadgenoot extra inzet en middelen.

Daar zijn we zichtbaar aanwezig, werken we proactief om problemen te voorkomen en intensiveren we het contact met onze huurders. Door te experimenteren met verschillende invullingen van ‘zichtbaar aanwezig zijn’ en deze ervaringen te evalueren, leren we welk instrument waar en wanneer het beste is in te zetten. Voor de gebieden waar interventie nodig is, ontwikkelen we integrale gebiedsvisies. Het versterken van de veerkracht van de buurt is hierbij leidend. Waar nodig willen we de toewijzingen als instrument gebruiken om de instroom van nieuwe huurders te reguleren.

In reguliere en inzetbuurten werken we meer reactief en probleemoplossend. De buurtbewoners weten ons makkelijk en goed te vinden. In alle buurten van Stadgenoot werken we zoveel mogelijk samen met de bewoners en partners in de buurt.

Interview met Jeroen van Ammers & Irma Dejong

Op de volgende pagina vertellen Jeroen van Ammers en Irma Dejong over hun samenwerking bij de herstructureringsplannen in de Rousseaubuurt. Een ideale buurt om woningen toe te voegen met behoud van licht, lucht en ruimte.

Lees meer

Interview met Hans Rietdijk & Heleen Hof

Hans Rietdijk en Heleen Hof over de herstructurering van woonzorgcentrum De Venser. Grote plannen voor nieuwbouw en verdichting met oog en oor voor de omwonenden.

Lees meer

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan